loader

Bezpečnosť a GDPR

Vyhlásenie o bezpečnosti a ochrane súkromia

Naša spoločnosť rešpektuje Vaše právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Zároveň sa zaväzuje chrániť všetky získané osobné údaje. Ochranu súkromia považujeme za veľmi dôležitú. Osobné informácie, ktoré nám zveríte, budú využívané výhradne za účelom poskytnutia kompletných služieb a k ich ďalšiemu zveľaďovaniu. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy dobrovoľne neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie ani údaje o Vašich nákupoch.

Týmto "Vyhlásením o ochrane osobných údajov" zároveň definujeme pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov. Naše webové stránky umiestnené pod doménou http://www.predaj-servis.sk umožňujú používateľom časť stránok prezerať bez toho, aby sa museli identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje – jedná sa o verejné časti nášho nákupného portálu. Zároveň časť našich stránok je možné prezerať iba po zaregistrovaní v časti registrácia. Toto opatrenie je zavedené z dôvodu obchodnej politiky našej spoločnosti.

Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov.

Tieto pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov platia pre všetky naše webové lokality a domény. Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na nezávislé webové lokality, ktoré nepodliehajú našej kontrole a tam neplatia naše pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov (ďalej len pravidlá). Nezávislé webové lokality môžu ale nemusia mať svoje vlastné pravidlá, preto naša spoločnosť neschvaľuje a ani neodporúča tieto webové lokality. Osobné údaje, ktoré poskytnete na nezávislých lokalitách, nie sú pokryté týmito pravidlami.

Pravidlá sa týkajú predovšetkým osobných údajov, zhromažďovania údajov a vytvárania vyhodnocovacích zostáv. Rozlišujeme osobné údaje a všeobecné údaje.

Osobné údaje sú údaje, ktoré je možné spájať s menom a osobnou totožnosťou používateľa. Zhromažďovanie týchto údajov nám prináša možnosť lepšie identifikovať potreby používateľov a jasnejšie ich identifikovať, čím vieme zlepšiť naše služby a tým vašu spokojnosť. Medzi údaje, ktoré vyžadujeme pri registrácií patrí meno, adresa, názov spoločnosti, telefónny kontakt, faxový kontakt, e-mailová adresa, IČO, IČ DPH, prihlasovacie meno a heslo, platobné a transakčné informácie. Nakoľko časť našich stránok obsahuje možnosť diskusií, môžeme používateľov požiadať aj o zadanie osobných či odborných komentárov k danej problematike. Táto možnosť je ale výhradne dobrovoľná. Naša spoločnosť nezhromažďuje údaje od detí, nezameriava svoje webové aktivity na deti, ale odporúča rodičom a poručníkom, aby aktívne sledovali a kontrolovali všetky ich aktivity v Internetovom prostredí.

Všeobecné údaje sú údaje, ktoré nie sú spojené s konkrétnou osobou a slúžia na vyhodnocovanie s cieľom správne modifikovať naše web stránky podľa potrieb používateľov. Do tejto oblasti patria hlavne informácie o návštevnosti jednotlivých lokalít, typoch prehliadačov, jedinečnej URL a IP adresy. Tieto údaje sú zhromažďované a vyhodnocované pomocou analytických nástrojov. Osobné údaje, ktoré sú našej spoločnosti poskytnuté sa môžu použiť pri registrácií produktov, pri rôznych akciách usporiadaných našou spoločnosťou, pri prezentovaní v obchodných reportoch a v iných obchodných príležitostiach. Takto poskytnuté údaje môžu byť spracované i mimo našej spoločnosti.

Naša spoločnosť na základe zhromažďovaných údajov pomáha používateľom uskutočňovať objednávky alebo iné online transakcie, nadväzuje komunikáciu s používateľmi, robí aktívny mailing, aktualizuje svoje reklamné nástroje na webových lokalitách a ponúka rad služieb, čím vytvára lepšie prostredie pre vzájomnú komunikáciu. Informácie, ktoré sú dostupné našej spoločnosti z oblasti platobných a transakčných informácií sa používajú výhradne na dané účely.

Osobné i všeobecné údaje naša spoločnosť nikomu nepredáva, nenajíma, neprenajíma, nezdieľa ani inak komerčne nevyužíva. Tieto údaje nám pomáhajú zlepšiť činnosť našej firmy a hlavne našej webovej stránky. V prípade, kedy zdieľanie údajov s treťou stranou vyžaduje súdna žaloba, predvolanie na súd, alebo iné miestne právne predpisy vyžiadame si Váš písomný súhlas.

V prípade zmeny majetkových pomerov spoločnosti, alebo iných aktivít, ktoré by ovplyvnili smerovanie spoločnosti, budeme informovať všetkých používateľov o príslušných krokoch. Nakladanie s osobnými a všeobecnými údajmi sa po týchto zmenách môže zmeniť, ale nesmú sa radikálne zmeniť tieto pravidlá.

Používateľom ponúkame celý rad informácií k nami dodávaným produkom a službám, pričom im umožňujeme sa prihlásiť do určitých marketingových aktivít, ktoré rozširujú naše webové aktivity. Informácie získané z týchto aktivít podliehajú tiež týmto pravidlám.

Naša spoločnosť sa zaväzuje chrániť poskytnuté údaje a vynaložiť maximálne úsilie na ich ochranu a neoprávnené použitie.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

V prípade zmien týchto pravidiel budú tieto aktualizované na stránkach našej spoločnosti.

Ak máte k uvedeným pravidlám alebo k tejto problematike akékoľvek námety, pripomienky, či otázky, pošlite ich prosím prostredníctvom kontaktného formulára.

Beží na OpenCart
GardenTECH.sk © 2020