Vítajte v našom obchode ! Prosíme vás, prečítajte si pozorne naše obchodné podmienky a dôkladne sa s nimi oboznámte. Ak vám je čokoľvek nejasné, alebo nezrozumiteľné, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, uvedených mailov, telefonicky, alebo prostredníctvom služby SKYPE, radi vám na vaše otázky odpovieme.

Náš obchod vám ponúka svoje služby v súlade s Obchodnými podmienkami BKC, s.r.o. ktorá je jeho prevádzkovateľom. Ak ste navštívil/a náš online obchod a zrealizovali ste nákup, beriete na vedomie a akceptujete nami stanovené obchodné podmienky, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou SR a komunitárnym právom EU.

Dodacie podmienky

A) Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Zvyčajne do 7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vzhľadom na široké portfólio produktov može byť vo výnimočných prípadoch dodacia lehota dlhšia, v takom prípade je kupujúci ihneď upovedomený o nedostupnosti produktu a možnostiach dodania.

B) Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia, predvádzanie ani zaškolenie s obsluhou predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku, pokiaľ to vyžaduje jeho charakter a predajcom potvrdený dodací list s vyznačenou zárukou.

C) Dopravu tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Doprava je zdarma iba pokiaľ hodnota objednávky dosiahne aktuálne stanovenú hranicu (uvedené vždy v akciách). K hodnote objednávky nižšej ako stanovená hranica bude pripočítaný poplatok za prepravu a prípadnú peňažnú dobierku podľa súhrnej váhy objednaného tovaru.

D) Všetky predajné ceny su uvádzané vrátane DPH 20%, v záverečnej fáze objednávky je vyčíslená hodnota objednávky s aj bez DPH a cena dopravy.

Objednávka

A) Minimálna cena jednej objednávky nie je stanovená. Objednať si môžete aj tovar v najnižšej hodnote. Je potrebné v takomto prípade zvážiť výhodnosť takto objednávaného tovaru ak si ho nemôžete vyzdvihnúť osobne a na jeho prepravu je potrebné využiť služby niektorého z prepravcov.

B) Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky, prípadne telefonické. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné. Potvrdenie objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdená objednávka, alebo jej časť, je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky - presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru, náhrady a postihy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho:

V súlade s obchodnou politikou BKC, s.r.o. odstupujeme od kúpnej zmluvy za týchto okolností s nasledovnými postihmi :

V takýchto prípadoch naša spoločnosť odstupuje od kúpnej zmluvy s kupujúcim bez nároku na akúkoľvek náhradu pre kupujúceho. Vzhľadom na porušenie jedného zo základných pravidiel seriózneho obchodného styku a to "kúpiť a nezaplatiť" a vzhľadom na to, že prepravou tovaru ktorý nebol prevzatý našej spoločnosti vzniká finančná škoda bez možnosti právnej vymožiteľnosti, vyhradzujeme si právo :

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

A) Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

B) Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení, tj. ihneď po prvej obhliadke výrobku pri rozbalení, "pred jeho použitím". Neskoršie reklamácie pri mechanickom poškodení výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

C) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

D) V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou.

Postup pri reklamácii

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

  1. Vyplňte formulár v sekcii „Nahlásenie reklamácie", kde uvediete hlavne typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady.

  2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku, alebo návratový kód, pod ktorým tovar zašlete na adresu predávajúceho a formulár "sprievodka reklamovaného tovar" ) . Bez návratového kódu nie je možné tovar prijať.

  3. Tovar zašlete na našu adresu spolu s vygenerovaným formulárom.

Ak sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskôr do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci riešenie reklamácie okamžitou výmenou za bezchybný kus v týchto prípadoch:

Záručné doby:


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2015.