Menu
Váš košík
PREDAJŇA A SERVIS BKC, s.r.o. - OTVORENÉ 8:30 - 16:00 (OBED 12:30 - 13:15)
SERVIS ZÁHRADNEJ TECHNIKY BEZ OBJEDNÁVANIA.  Ø DOBA OPRAVY JE 12 DNÍ.
KOSAČKY AL-KO, STIGA, HONDA, STIHL (VIKING), HUSQVARNA A ĎALŠIE ZNAČKY S MOTORMI BRIGGS&STRATTON A HONDA MÔŽETE PRINIESŤ NA PREDSEZÓNNY SERVIS BEZ OBJEDNÁVANIA.
PRI OSTATNÝCH ZNAČKÁCH VOLAJTE 0914148380 PRE OVERENIE DOSTUPNOSTI DIELOV.
PRE OBJEDNANIE PREPRAVY TRAKTOROVÝCH KOSAČIEK DO SERVISU VOLAJTE 0914148380.


NEPOSKYTUJEME TELEFONICKÉ PORADENSTVO O POUŽÍVANÍ TECHNIKY, KTORÁ NEBOLA ZAKÚPENÁ U NÁS.
AK HĽADÁTE NÁHRADNÝ DIEL, PRIPRAVTE SI INFORMÁCIE O ZARIADENÍ, ODFOŤTE ŠTÍTOK ZARIADENIA, ČISLA NA MOTORE.  BEZ TÝCHTO INFORMÁCIÍ NEVIEME NÁJSŤ POTREBNÉ OBJEDNÁVACIE ČISLA.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov, súbory cookies a bezpečnosť na stránke www.gardentech.sk

Ochrana osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov nášho internetového obchodu www.gardentech.sk , je pre nás najvyššou prioritou. A preto vynakladáme značné úsilie, aby ste sa mohli cítiť bezpečne pri využívaní našich webových stránok. Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú všetkých súkromných informácií a osobných údajov zhromaždených prostredníctvom webových stránok pre účely, pre ktoré sú získavané a spracovávané.


Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov, aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je BKC, s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO: 35800968, (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

email   - obchod@bkc.sk

telefón - +421 914 148380

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


    Účel spracovania osobných údajov


Spracovávame osobné údaje užívateľov webstránok  za účelom riadneho plnenia záväzkov z  kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod  vedený na stránke www.gardentech.sk (ďalej len E-shop). To znamená také údaje, ktoré sú potrebné najmä pre:

- Registráciu na webstránke
- Uzatvorenie kúpnej zmluvy
- Vysporiadanie obchodu
- Dodávku tovaru objednaného Užívateľom
- Užívateľa aby si uplatniť svoje spotrebiteľské práva, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru).

Ak ste súhlasili s tým, aby Vám boli doručované informácie o nových produktoch a špeciálne ponuky, spracovávame Vaše údaje za účelom zaslania obchodných informácií o súčasných módnych trendoch, špeciálnych ponukách alebo výpredajoch.

    Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


1.  Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.  Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.


    Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


1.  Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

     -plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

     -oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

     -Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.


2.  Účelom spracovania osobných údajov je

     -vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke vyžadované     osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

    -zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.


3.  Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas. 

  Doba uchovávania osobných údajov

1.  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
     -po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
     -po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie do 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2.  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.


    Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1.  Príjemcovia osobných údajov sú osoby
     -podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
     -zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
     -zaisťujúce marketingové služby

     Ponúkame Vám tiež príležitosť zdieľať svoje skúseností na našich stránkach prostredníctvom sociálnych sietí, ako je Facebook a Instagram. Použitím týchto funkcií tiež súhlasíte s povolením súborov cookie od týchto poskytovateľov. Viac informácií o tom, ako títo poskytovatelia používajú súbory cookies môžete nájsť na ich webových stránkach.

2.  Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov
     v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.


    Vaše práva

1.  Za podmienok stanovených v Zákone máte:

     -právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,


Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vás poskytli informáciu v akom rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje.
    

    -právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,


Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete to spraviť aj Vy osobne, po prihlásení sa na Webstránku do záložky Moje údaje.
    

    -právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vašej osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Váš účet na Webovej stránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.
    

    -právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,


Kedykoľvek môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok proti spracúvaniu osobných údajov znamená, že Váš Užívateľský účet na Webovej stránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje


    -právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,


Máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, t.j. špecifikujte ktoré údaje máme preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba.

   
     -právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.


Súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odvolaní súhlasu sa môže týkať buď Vami zvoleného účelu spracovania, napr. odvolanie súhlasu na zasielanie obchodných informácií alebo všetkých účelov spracovania. Ak odvoláte súhlas na všetky účely spracovania, váš Užívateľský účet na Webovej stránke bude vymazaný a vaše údaje už nebudeme spracovávať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.

Všetky tieto kroky a žiadosti môžete vykonať samy cez váš účet, alebo priamo v menu GDPR TOOLS, prípadne s našou asistenciou, či už telefonickou alebo prostredníctvom emailu.   Sme povinní informovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti o krokoch, ktoré sme podnikli, alebo ktoré boli vykonané automatickými krokmi prostredníctvom GDPR TOOLS.

2.  Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu
     osobných údajov.


    Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.  Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.  Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä počítačových úložísk dát, napr.heslá, antivírový program, šifrovanie, zálohy, a pod.…

3.  Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


    Cookies


Webstránka  internetového obchodu používa „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.  Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť Webstránky.

Informácie uložené v súboroch cookies sú bezpečné a anonymné. Neobsahujú žiadne informácie, ktoré by mohli osobne identifikovať Váš účet a nikdy nie je ohrozená bezpečnosť Vášho účtu.

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú subjekty zaisťujúce marketingové služby a personalizovanú reklamu pre správcu:


    Facebook plugin


Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď   nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.


    Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics


Naše stránky používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.

Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských  krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o  Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google.

Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies,  týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


    Prepravná spoločnosť


DPD Parcel Slovakia

    Záverečné ustanovenia


1.  Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2.  S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3.  Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Táto webová stránka používa cookies
Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využívame súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžu kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa dozviete viac v časti: Ochrana osobných údajov GDPR. Podrobné nastavenia cookies, úpravu, kópiu ako aj žiadosť o kompletné vymazanie vášho správania na našom e-shope nájdete po prihlásení vo vašom účte ako GDPR nástroje. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.